Regulamin

Alefrajda24 Regulamin

 

Regulamin zakupów obowiązujący od 2.03.2018 r.

Alefrajda24.com to sklep internetowy, prowadzony przez firmę Toysmann Sp. z oo z siedzibą w Krakowie, przy ul. Westerplatte 13/7, kod pocztowy 31-033.

NIP: 675-150-19-64

Klienci mogą się kontaktować z przedstawicielami firmy pod następującym adresem mailowym

esklep@alefrajda24.com

1.) Z dniem 19 marca 2018 sklep internetowy Klocki24.com należący do firmy F.H.U. A Conto , działać będzie pod nowym adresem: Alefrajda24.com, należącym do firmy Toysmann Sp. zoo. Podmiot alefrajda24.com zastrzega sobie prawo do przeniesienia bazy danych klientów, przeniesienia bazy newslettera, zgodnie z przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych;  oraz przekierowania starych adresów URL na nowe.

2.)Toysmann sp. z o.o., (dalej Alefrajda24.com) prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie Alefrajda24.com i m.alefrajda24.com

3.) Klienci mają możliwość korzystania z Alefrajda24.com dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są podstawowe dane o Kliencie niezbędne do dokonania i dostarczenia zamówienia (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na Alefrajda24.com ma charakter bezterminowy.

4.) W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Alefrajda24.com należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Alefrajda24.com, której przedmiotem są usługi świadczone przez Alefrajda24.com, na warunkach określonych w Regulaminie.

5.) Wszystkie produkty dostępne w Alefrajda24.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski W przypadku, kiedy towar posiada ubytki, o których jest świadomy właściciel sklepu informacje o wadach będą przedstawione klientowi przed realizacją zamówienia do akceptacji. Klient dokonujący zakupu w Alefrajda24.com ma pełne prawo do zwrotu produktu, który posiada wady (fabryczne lub inne), wymiany produktu, lub zwrotu pieniędzy.

6.) Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Alefrajda24.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon (bądź faktura VAT - na życzenie klienta). Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7.) Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku wysyłki wskazanym w Alefrajda24.com w zakładce Wysyłka.

8.) Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Alefrajda24.com dotycząca zakupu danego produktu w Alefrajda24.com ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Alefrajda24.com  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest sklep stacjonarny AleFrajda24 (ul. Westerplatte 13, Kraków).

9.) W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Alefrajda24.com, Usługodawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10.) Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Alefrajda24.com produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Alefrajda24.com zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę dostępny jest na stronie Alefrajda24.com w zakładce Płatności. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Alefrajda24.com, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez DotPay –  Dotpay jest domyślnym systemem płatności. "Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay”

Poniżej przedstawiamy adresy firm pośredniczących w transakcjach elektronicznych i kartą kredytową
 
Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, dotpay.pl
tel.: +48 12 688 26 00, fax: +48 12 688 26 99, NIP 634-26-61-860
Kapitał zakładowy 4.000.000 zł., kapitał opłacony 4.000.000 zł.
Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście Wydział XI Gospodarczy KRS nr 296790

11.) Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 3 dni (roboczych) od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do sklepu stacjonarnego TOYSMANN (u. Westerplatte 13, Kraków). O możliwości odebrania zamówionego produktu Alefrajda24.com informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

12.) Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Alefrajda24.com. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

13.) Reklamacje z tytułu rękojmi proszę składać w formie elektronicznej, za pomocą e-maila wysłanego na adres esklep@alefrajda24.com o tytule Reklamacja, a w opisie proszę zaznaczyć wszelkie kwestie dotyczące reklamacji, lub w formie pisemnej na adres Alefrajda24.com podany w górnej części Regulaminu, na koszt Alefrajda24.com.

14.) Alefrajda24.com rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Alefrajda24.com nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Alefrajda24.com. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

15.) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

16.) Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Alefrajda24.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Alefrajda24.com, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

17.) Podane przez Klientów dane osobowe Alefrajda24.com zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Klient dokonujący zakupu w Alefrajda24.com wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Alefrajda24.com. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Alefrajda24.com w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Alefrajda24.com.

18.) W sprawach nieuregulowanych w regulaminie właściwe jest prawo polskie.

19.) Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Alefrajda24.com będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  


ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1.) Alefrajda24.com przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Alefrajda24.com z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Alefrajda24.com zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Alefrajda24.com sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Alefrajda24.com.

2.) Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Alefrajda24.com jest Toysmann sp. z o.o.

3.) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością

Alefrajda24.com, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Alefrajda24.com (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4.) Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2. 5. Klienci mogą przeglądać Alefrajda24.com oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5.) Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w Alefrajda24.com oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Alefrajda24.com informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

6.) Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Alefrajda24.com i za zgodą Klientów.

7.) W przypadku uzyskania przez Alefrajda24.com wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Alefrajda24.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Alefrajda24.com może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

8.) Alefrajda24.com zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Alefrajda24.com zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Alefrajda24.com danych osobowych innemu niż Alefrajda24.com administratorowi danych.

9.) Alefrajda24.com zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Alefrajda24.com zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy. Alefrajda24.com mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Alefrajda24.com lub też gdy Alefrajda24.com uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Alefrajda24.com naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

10.) Dodatkowo, okazjonalnie, Alefrajda24.com za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Alefrajda24.com do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.


ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej. Przesyłkę nadaj na adres:

Alefrajda24.com

  1. Westerplatte 13

31-033 Kraków


UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1.) O świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2.) w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3.) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4.) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Alefrajda24.com ul. Westerplatte 13

31-033 Kraków

esklep@alefrajda24.com

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy

sprzedaży następującej/ych rzeczy ..................................................................................

numer oferty.................................................................................................................

D a t a z a w a r c i a u m o w y  t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ., d a t a

odbioru ........................................................................................................................

Imię i nazwisko...............................................................................................................

Adres............................................................................................................................

Data.............................................................................................................................