Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności obowiązująca od 25.05.2018 r.

Drogi Użytkowniku 25 maja b.r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).

Toysmann Sp. z o.o., szanując prawo do prywatności swoich Użytkowników i ich opiekunów prawnych podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie Państwa danych przy równoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu świadczonych usług.

W  niniejszym artykule przekazujemy Państwu informację dotyczącą zasad przetwarzania Państwa danych osobowych. Z poważaniem, Zespół AleFrajda24

Toysmann Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Westerplatte 13, 31-033 Kraków, informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe, zwane dalej Danymi w związku z:

1. Usługą karty stałego klienta (w sklepie stacjonarnym AleFrajda24)

2. Ewentualnymi rezerwacjami towarów,

3. Do celów informacyjnych (tj. newsletter) dotyczących ofert i wydarzeniach organizowanych przez Toysmann Sp. z o.o.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych. Toysmann Sp. z o.o. nie będzie też w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu swoich użytkowników.

Dane będziemy przetwarzać przez okres, w którym Pan(i) korzysta z usług świadczonych przez Toysmann Sp. z o.o., jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług Toysmann Sp. z o.o..

Posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich Danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także usunięcia (co wiąże się z zakończeniem korzystania z usług Toysmann Sp. z o.o.. Informujemy również, że jest Pan(i) uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

1.) Alefrajda24.com przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. alefrajda24.com z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności alefrajda24.com zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. alefrajda24.com sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem alefrajda24.com.

2) usunięto

3.) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością alefrajda24.com, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach alefrajda24.com (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4.) Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2. 5. Klienci mogą przeglądać alefrajda24.com oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5.) Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w alefrajda24.com oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez alefrajda24.com informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

6.) Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez alefrajda24.com i za zgodą Klientów.

7.) W przypadku uzyskania przez alefrajda24.com wiadomości o korzystaniu przez Klienta z alefrajda24.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, alefrajda24.com może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

8.) alefrajda24.com zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy alefrajda24.com zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez alefrajda24.com danych osobowych innemu niż alefrajda24.com administratorowi danych.

9.) alefrajda24.com zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. alefrajda24.com zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. alefrajda24.com mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec alefrajda24.com lub też gdy alefrajda24.com uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w alefrajda24.com naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

10.) Dodatkowo, okazjonalnie, alefrajda24.com za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty alefrajda24.com do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.